Quy định
Lưu ý chúng tôi sẽ không duyệt các banner như sau:
Về nội dung: mang tính chính trị, tôn giáo, bè phái v.v...
Về hình ảnh: hình sex, hình đồi trụy và dung tục v.v...
Về đường link: dẫn đến các trang sex, trang có nội dung không lành mạnh, trang có virus, spyware v.v... gây hại cho máy tính người dùng.

Chúng tôi có quyền xoá ngay lập tức không thông báo trứơc nếu banner vi phạm các quy định một cách nghiêm trọng.

Cám ơn các bạn đã sử dụng bannertudong.